สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ค่าเล่าเรียนบุตร

ค่าเล่าเรียนบุตร

เป็นสวัสดิการที่สภากาชาดไทยให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่บำนาญ โดยอนุโลมตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่อให้ผู้มีสิทธิ  สามารถเบิกเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตรได้  โดยกำหนดให้จ่ายค่าการศึกษาได้ไม่เกินประเภทและอัตราที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด (ที่ กค 0422.3/ว390 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552)

 
การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 
1.  ผู้มีสิทธิเบิก
– เจ้าหน้าที่ประจำ ลูกจ้างประจำ
– เจ้าหน้าที่บำนาญสภากาชาดไทย

2.  บุตรที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเบิกได้
- บุตรชอบด้วยกฎหมาย ( บุตรบุญธรรมหรือยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น เบิกไม่ได้ )
- บุตรอายุครบ 3 ปีหรืออายุครบ 25 ปี ในภาคเรียนใด มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรได้ในภาคเรียนนั้น
- เบิกได้เฉพาะบุตรลำดับที่ 1  ถึงลำดับที่ 3 โดยนับเรียงลำดับการเกิดก่อนหลัง  ไม่ว่าจะเกิดจากการสมรสครั้งใด  หรืออยู่ในอำนาจปกครองของตนหรือไม่

 

การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ
การยื่นใบเบิกสวัสดิการ ให้กระทำภายในกำหนดเวลาดังนี้
1. ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาค ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียน
2. ภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปี
หากพ้นกำหนดให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการฯ สำหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นๆ

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map