หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย POWER BI ระดับปานกลาง (Intermediate Level)”