ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย ลงทะเบียนการใช้งานระบบ V TRC Line Official

23 ก.พ. 2567

  

ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย ลงทะเบียนการใช้งานระบบ V TRC Line Official (ยกเว้น บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

            สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เปิดการใช้งานระบบ  V TRC Line Official  ไปเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้บุคลากรสามารถติดต่อสื่อสารและรับทราบข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยมีเมนูการใช้งาน 4 เมนู ดังนี้

  1. เมนู ถาม-ตอบ (FAQs) สำหรับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. เมนู แจ้งปัญหาการใช้งานของระบบ V TRC
  3. เมนู แบบสำรวจ สำหรับส่งออกแบบสำรวจของหน่วยงาน หรือของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรตอบแบบสำรวจ
  4. เมนู ประกาศที่ต้องรับทราบ เพื่อแจ้งประกาศของหน่วยงาน หรือของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรรับทราบ

          

            เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย ลงทะเบียนการใช้งานระบบ V TRC Line Official  ตาม QR Code และขั้นตอนการลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมนี้

 

            หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจ  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล  โทร. 0 2256 4055 ต่อ 73401-4