ข่าวการฝึกอบรมภายนอกสภากาชาดไทย

ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings เพื่อรับฟังผลการดำเนินการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) ขององค์กรต่าง ๆ ที่ได้นำระบบบริหาร TQM มาประยุกต์ใช้แล้วประสบผลสำเร็จ
15 ต.ค. 2564
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของ TDGA ฟรี! ที่เว็บไซต์ http://tdga.dga.or.th
24 มิ.ย. 2564
อ่านต่อ
ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทยเรียนรู้ทักษะดิจิทัลผ่าน e-learning ของ TDGA โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th
01 ก.พ. 2564
อ่านต่อ
12