Open House TRC Academy

ในวันที่ 24 มีนาคม 2566
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

             สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ เปิดบ้านต้อนรับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ฝ่ายการพยาบาล เพื่อศึกษาดูงานการสร้างสื่อการเรียนรู้ Online วิธีการปฏิบัติงานในการสร้างหลักสูตรและการนำเข้าสู่ระบบ V TRC