หลักสูตร “การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)” ประจำปีงบประมาณ 2567

20 ก.พ. 2567

Link รายละเอียดโครงการ : “การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)

*** การพัฒนาผู้นำให้ “เล่าเรื่องเป็น” เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้สามารถเข้าถึงทัศนคติ ความเชื่อ และสร้างแรงบันดาลใจของทีมงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ให้ลงมือทำงานตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร

*** เปิดรับสมัครแล้ว ***

*** โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ***

หลักสูตร “การใช้ข้อมูลเพื่อการสื่อสารด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling)” ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รุ่น

ศึกษารายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ตามภาพที่แนบ

*** วิทยากร ***

อาจารย์อังคณาลักษณ์ จงจิต และทีมงาน    

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลินพลัส คอนซัลติ้ง จำกัด วิทยากร ที่ปรึกษา และโค้ชผู้บริหาร

*** จัดโดย ***

ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (TRC Academy)

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 02 256 4055 ต่อ 73711-13