สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด

<p>

Title Categories Create Date Download
สัญญาลาศึกษา(บันทึกเพิ่มเติมภายในและภายนอกประเทศ)
1 file    25 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา April 30, 2020 Download
หนังสือสัญญาอนุญาตให้บุคลากรสภากาชาดไทยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
1 file    190 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา May 30, 2019 Download
แบบสำรวจภาระงาน HR
1 file    83 downloads
เอกสาร บค. May 30, 2019 Download
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต ประจำปี 2560-2564
1 file    107 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา October 17, 2018 Download
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม F-TRC-STD-01 ปีการศึกษา 2562
1 file    126 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา October 17, 2018 Download
แบบฟอร์ม F-TRC-STD-01 : แผนพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
1 file    147 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา October 17, 2018 Download
แบบฟอร์มเอกสาร(ตัวอย่าง)
1 file    113 downloads
เอกสาร บค. June 8, 2018 Download
แบบชี้แจงประกอบการขอกำหนดอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2563 ขาขึ้น
1 file    110 downloads
เอกสาร บค. June 8, 2018 Download
F-TRC-STD-07แบบฟอร์มลาฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
1 file    280 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
F-TRC-STD-06แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา อบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย_ณ ต่างในประเทศ
1 file    169 downloads
แบบฟอร์มลาศึกษา April 3, 2018 Download
</p>

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map