สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

bureau-03

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

สภากาชาดไทยมีบุคลากรที่มีคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ คุณค่า และจิตอาสา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

พันธกิจ (Mission)

สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้สภากาชาดไทยบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Core Competency)

S M A R T

Service with Heart : การบริการที่ดี

Moral & Ethics : คุณธรรมและจริยธรรม

Active Learning : การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Result Oriented : การมุ่งผลสัมฤทธิ์

Team Success : การทำงานเป็นทีม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ค่านิยมหลักของบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Core Value)

SO CUTE

Sense of Self : สัญชาตญาณนัก HR

Offer & Give : ร่วมอาสาด้วยหัวใจ

Completed Responsibility : ทำอะไรอย่างรับผิดชอบ

Unlock your mind : หลุดกรอบความเป็นตัวตน

Tack Team : อดทน และสามัคคี

Excellent Honesty : เป็นคนดีขององค์กร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map