สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
การจัดการองค์กร
หน่วยงานภายใน

 organisational-structure-03

หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล

dot_vertical_long

-   จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-   ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่างๆ

-   ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

-   ทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์งานบริหารงาน บุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย

-   ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงานบุคคล

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

dot_vertical_long

-   ดูแลงานสารบรรณ

-   ดูแลงานการเงิน บัญชี และพัสดุ

-   รวบรวมและติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสำนักงานฯ

-   ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

-   เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

-   งานรับรองและต้อนรับ

-   ประสานงานและอำนวยการอื่นๆ

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 ฝ่ายโครงสร้างและระบบงาน

dot_vertical_long

-   ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังขององค์กร

-   ติดตามประเมินผลโครงสร้างและใช้อัตรากำลัง

-   ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจำแนกตำแหน่งและประเมินค่างาน

-   ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

-   บริหารค่าตอบแทนค่าจ้าง และเงินเดือน

-   ศึกษาวิเคราะห์การใช้อัตรากำลังคน

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

dot_vertical_long

-   ดูแลสิทธิและผล ประโยชน์ตอบแทน

-   ปรับปรุงสวัสดิการ

-   ดำเนินงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

-   ดำเนินงานด้านบุคลากรสัมพันธ์

-   ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

-   ดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

-   ดูแลเจ้าหน้าที่บำนาญ

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ

dot_vertical_long

-   ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก

-   ดำเนินการบรรจุ แต่งตั้งโอนย้าย

-   จัดทำทะเบียนประวัติ

-   ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง

-   ดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่ง

-   ดำเนินการด้านบำเหน็จบำนาญ

-   ดำเนินการพัฒนา HRMIS

-   การจ้างงานประเภทต่างๆ

-   การจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 ฝ่ายพัฒนาบุคคล

dot_vertical_long

-   พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

-   จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

-   พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

-   กำหนดสมรรถนะหลักและ ความรู้ทักษะประจำตำแหน่ง

-   การจัดทำระบบ Talent และ Succession Plan

-   จัดทำ HRDIS ระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร

-   พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 งานนิติการ

dot_vertical_long

-   ดูแลงานสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

-   ดำเนินงานทางวินัยและอุทธรณ์ ร้องทุกข์ต่างๆ

-   ดูแลด้านระเบียบวินัย

-   การตรวจร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

-   งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กิจกรรมล่าสุด
hc meeting 3

การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายการบริหารทรัพยากรบุคคลระหว่างกลุ่มโรงพยาบาล

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคค...

อ่านต่อ...

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map