สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย
ดาวน์โหลด

<p>

Title Categories Create Date Download
F-TRC-STD-05แบบฟอร์มแจ้งผลการศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
1 file    46 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา January 24, 2018 Download
R35_02ใบส่งมอบบริการ (รายงานผลการปฏิบัติงาน)
1 file    117 downloads
เอกสารประกอบสำหรับคนพิการ December 8, 2017 Download
ใบส่งมอบบริการ
1 file    115 downloads
เอกสารประกอบสำหรับคนพิการ December 8, 2017 Download
ยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564
1 file    78 downloads
แบบฟอร์ม, แบบฟอร์มลาศึกษา September 27, 2017 Download
แบบฟอร์มอัตราตั้งใหม่
1 file    77 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
การพิจารณากรอบอัตรากำลังขาขึ้น ปีงบประมาณ 2562
1 file    73 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
แบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสภากาชาดไทย
1 file    76 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
แบบสำรวจแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสภากาชาดไทย พ.ศ. 2557-2559 (ประจำปี 2558)
1 file    52 downloads
เอกสาร บค. July 4, 2017 Download
IDP
1 file    273 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
Plan 2559 สำหรับหน่วยงานที่เคยส่ง 56-58
1 file    190 downloads
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรและ IDP July 4, 2017 Download
</p>

Visitors Today : 0
Human Resources Bureau Thai Red Cross Society © 2013 | Powered by Me-D 4 Production | Site Map