ข่าวประกาศ :
เกี่ยวกับ สภากาชาดไทย

          สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและรูปแบบการดำเนินงานแบบ Shared-service จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารงานบุคคลในทุกกลุ่มภารกิจของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน ควบคุมกำกับดูแล และให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยแบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

 

          1. ฝ่ายกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงานนโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล งานพัฒนาองค์กร และงานบริหารโครงการต่าง ๆ ของสำนัก

          2. ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร รับผิดชอบงานกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร งานเลื่อนตำแหน่งในสายงานวิชาการ งานศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ และงานบริหารระบบสืบทอดตำแหน่ง

          3. ฝ่ายเทคโนโลยีด้านการบริหารบุคลากร รับผิดชอบงานบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรบุคคล งานวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรบุคคล งานบริหารค่าตอบแทน และงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ

          4. ฝ่ายบริการระบบทรัพยากรบุคลากร รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร งานบริหารสวัสดิการและประสบการณ์บุคลากร และงานบริหารงานทั่วไปของสำนัก

          5. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจ รับผิดชอบงานบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMIS) การเลื่อนระดับ/ปรับตำแหน่งตามเกณฑ์ฯ และการเลื่อนระดับ/ปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นที่ไม่ใช่สายงานวิชาการ งานพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (พตส.) และเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนผู้บริหารและบุคลากรของสภากาชาดไทย 

 
ข่าวสาร