ข่าวประกาศ :
เกี่ยวกับ สภากาชาดไทย

สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  ให้มีการแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

          1. ฝ่ายยุทธศาสตร์งานทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรในสายอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง การวางแผนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน บริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณของสำนักงาน ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติการประจำปีของบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรและระหว่างบุคลากรกับองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          2. ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบการให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นสื่อกลางในการผลักดันนโยบายด้านงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้บังเกิดเป็นจริงและเป็นเอกภาพให้บริการด้านงานบุคคล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การว่าจ้าง และการโอนย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับหรือ เลื่อนตำแหน่ง และการให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง หรือการพ้นสภาพความเป็นบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
          3. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา รับผิดชอบงานออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย พัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวิธีคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานของบุคคลากรให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในเชิงสถิติและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                  
          4. ฝ่ายปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบงานจัดทำคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร
การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่าง ๆ งานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งานบริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร งานจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น งานพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
          5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานสารบรรณ งานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และบริการยานพาหนะ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่นๆ งานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข่าวสาร