ข่าวประกาศ :
เตรียมพบกับงานกาชาด 24 ชั่วโมง ครั้งแรกสำหรับงานกาชาดออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง Virtual Red Cross Fair ช้อป ชม แชร์ วันที่ 19 - 29 ธันวาคม 2563
เกี่ยวกับ สภากาชาดไทย

          ปัจจุบันสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 310 วันที่ 30 กันยายน 2556 ให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ กำหนดให้สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลของสภากาชาดไทย โดยดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนาระบบงาน การประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูล การจัดทำแผนกำลังคน การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล งานด้านระเบียบวินัย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการดำเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิการสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทยและมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ออกเป็น 1 กลุ่มงาน 5 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้
 ♦ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์งานบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงานบุคคลและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ♦ ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังขององค์กร ติดตามประเมินผลโครงสร้างและใช้อัตรากำลัง ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจำแนกตำแหน่งและประเมินค่างาน ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารค่าตอบแทนค่าจ้างและเงินเดือน ศึกษาวิเคราะห์การใช้อัตรากำลังคน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ♦ ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย จัดทำทะเบียนประวัติ ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่ง ดำเนินการด้านบำเหน็จบำนาญ ดำเนินการพัฒนา HRMIS การจ้างงานประเภทต่างๆการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ♦ ฝ่ายพัฒนาบุคคล พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดสมรรถนะหลักและความรู้ทักษะประจำตำแหน่งการจัดทำระบบ Talent และ Succession Plan จัดทำระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร (HRDIS) พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ♦ ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดูแลสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน ปรับปรุงสวัสดิการ ดำเนินงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินงานด้านบุคลากรสัมพันธ์ ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดูแลเจ้าหน้าที่บำนาญ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ♦ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ รวบรวมและติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสำนักงานฯ ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 ♦ งานนิติการ ดูแลงานสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินงานทางวินัยและอุทธรณ์ ร้องทุกข์ต่างๆ ดูแลด้านระเบียบวินัย การตรวจร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
ข่าวสาร