โครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสภากาชาดไทย จัดโดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

enlightenedรายละเอียดแต่ละโครงการจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. http://hrtrcs.redcross.or.th >> ข่าวสาร >> ข่าวการฝึกอบรมภายในสภากาชาดไทย หรือ  คลิก
2. www.facebook.com/HRDTRC/ หรือ  คลิก

 

 

 

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6  E-mail: [email protected]