การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยจะมีสิทธิได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยพิจารณาจากเวลาทำงานและตำแหน่งดังบัญชี 17 ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ในการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2536) การขอพระราชทานจะเริ่มจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกสลับกัน โดยเลื่อนชั้นตราตามลำดับจากชั้นล่างสุดจนถึงชั้นสูงสุดตามลำดับดังนี้

 

1. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินมงกุฎไทย (ร.ง.ม.)

2. ชั้นที่ 7 เหรียญเงินช้างเผือก (ร.ง.ช.)

3. ชั้นที่ 6 เหรียญทองมงกุฎไทย (ร.ท.ม.)

4. ชั้นที่ 6 เหรียญทองช้างเผือก (ร.ท.ช.)

5. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

6. ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

7. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

8. ชั้นที่ 4 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)

9. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

10. ชั้นที่ 3 ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

11. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

12. ชั้นที่ 2 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

13. ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2564
02 พ.ค. 2565