แบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564) เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 64

          ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากรลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564) จากสำนักกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อใช้สำหรับผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ/ต่างประเทศ ต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในสัญญาลาศึกษาฯ ฉบับล่าสุด 

 

          แบบฟอร์มฯ ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564 นี้ สำนักกฎหมายได้ตัดชื่อผู้รับสัญญาออกไป เนื่องจาก ผู้รับสัญญาไม่มีความจำเป็นต้องลงนามในบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฯ เพราะมีการอนุมัติลงนามให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา โดยผู้มีอำนาจแล้ว และให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

          โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฯ และวิธีการกรอกข้อมูล ดังเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้จัดทำแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฯ จำนวน 2 ฉบับ (ต้นฉบับ+คู่ฉบับ) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) อย่างละ 2 ชุด 

 

          หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและรายละเอียดในการจัดทำบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นิภาพร) โทร. 0 2256 4055-6 หรือ อีเมล [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564) เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 64 (Word)
01 ต.ค. 2564
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564) เริ่มใช้วันที่ 1 ต.ค. 64 (PDF)
01 ต.ค. 2564
วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฯ (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2/2564) กรณีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษาฯ
01 ต.ค. 2564