แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษา/ลาฝึกอบรม/ลาปฏิบัติการวิจัย (ปรับปรุงและเริ่มใช้วันที่ 26 เม.ย. 64)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-04 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-04 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-05 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-05 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-06 แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-06 แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-07 แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-07 แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-08 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-08 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-09 แบบฟอร์มรายงานผลระหว่างการปฏิบัติการวิจัย
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-09 แบบฟอร์มรายงานผลระหว่างการปฏิบัติการวิจัย
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-10 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-10 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-11 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-11 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-12 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-12 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)
15 พ.ย. 2564
F-TRC-STD-13 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-13 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
15 พ.ย. 2564