รวมแบบฟอร์มแนบท้ายหลักเกณฑ์การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ปรับปรุงและเริ่มใช้วันที่ 26 เม.ย. 64)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขออนุญาตลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มรายงานผลระหว่างการปฏิบัติการวิจัย
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลระหว่างการปฏิบัติการวิจัย
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)
26 เม.ย. 2565
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
26 เม.ย. 2565