การลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ โดยได้รับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

การลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ โดยได้รับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด

 

แนวทางการพิจารณาการลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

1. การลาฝึกอบรม ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาถึงความจําเป็นและความต้องการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ และสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด ตําแหน่งที่สภากาชาดไทยกําหนด  

2. การลาไปปฏิบัติการวิจัย ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาว่า

2.1 เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการ/แผนงานที่หน่วยงานดำเนินงาน โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดำเนินงานจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนที่จะให้ผู้ที่จะลากลับมาดำเนินการวิจัยต่อไป

2.2 ขออนุมัติลาไปปฏิบัติการวิจัยได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่เริ่มไปปฏิบัติการวิจัย

3. ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ และไม่เสียหายต่อหน่วยงานและไม่ขออัตรากำลังเพิ่ม

 

ขั้นตอนการลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

1. เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่จะลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือแผนงานและโครงการที่จะให้ผู้ลากลับมาดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  และนำเสนออนุกรรมการบริหารงานบุคคลต้นสังกัดพิจารณา

2. เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้ลา ต้องฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยจะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลา  หลักสูตร/โครงการวิจัย จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

4. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดำเนินการจัดทำสัญญาตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ยกเว้นการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีระยะเวลาครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วัน และหรือได้รับเงินจากสภากาชาดไทย ไม่เกิน 50,000 บาท

 

การรายงานผลการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ และมอบผลการวิจัยให้แก่สภากาชาดไทยด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

F-TRC-STD-07 แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-09 แบบฟอร์มรายงานผลระหว่างการปฏิบัติการวิจัย
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-11 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-13 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
26 เม.ย. 2564