การลาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ในเวลาปกติ ภายในประเทศ

การลาฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ในเวลาปกติ ภายในประเทศ 

 

แนวทางการพิจารณาการลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

1. การลาฝึกอบรม ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาถึงความจําเป็นและความต้องการพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรหรือโครงการที่เป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติ และสอดคล้องกับมาตรฐานกําหนด ตําแหน่งที่สภากาชาดไทยกําหนด  

2. การลาไปปฏิบัติการวิจัย ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาว่า

2.1 เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการ/แผนงานที่หน่วยงานดำเนินงาน โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและงบประมาณรองรับชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดำเนินงานจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชัดเจนที่จะให้ผู้ที่จะลากลับมาดำเนินการวิจัยต่อไป

2.2 ขออนุมัติลาไปปฏิบัติการวิจัยได้ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่เริ่มไปปฏิบัติการวิจัย

3. ให้หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ และไม่เสียหายต่อหน่วยงานและไม่ขออัตรากำลังเพิ่ม

 

ขั้นตอนการลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

1. เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่จะลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือแผนงานและโครงการที่จะให้ผู้ลากลับมาดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น  และนำเสนออนุกรรมการบริหารงานบุคคลต้นสังกัดพิจารณา

2. เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้ลา ต้องฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

3. เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับอนุมัติให้ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยจะเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลา  หลักสูตร/โครงการวิจัย จากที่ได้รับอนุมัติไว้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ

4. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ผู้ได้รับอนุมัติไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ดำเนินการจัดทำสัญญาตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด ยกเว้นการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ซึ่งมีระยะเวลาครั้งหนึ่งไม่เกิน 60 วัน และหรือได้รับเงินจากสภากาชาดไทย ไม่เกิน 50,000 บาท

 

การรายงานผลการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย

เจ้าหน้าที่ประจำหรือลูกจ้างประจำที่ลาไปฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ต้องรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ และมอบผลการวิจัยให้แก่สภากาชาดไทยด้วย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขออนุญาตลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลระหว่างการปฏิบัติการวิจัย
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย)
26 เม.ย. 2564