การไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ

การไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลาศึกษา

1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี ยกเว้นผู้ลาฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการแพทย์สาขาที่ขาดแคลนตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

2. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา ยกเว้นความผิดอาญาที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

4. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อำนวยการหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตให้ไปศึกษา

   

แนวทางการพิจารณาการลาศึกษา

1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจําเป็นและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนงานหรือโครงการที่จะให้ผู้ไปศึกษากลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน

2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ และไม่เป็นการเสียหายต่อหน่วยงาน และไม่ขออัตรากำลังเพิ่ม

3. สาขาวิชาและระดับการศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สภากาชาดไทยกำหนด

4. จะต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตรและคุณวุฒิได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐ

 

ขั้นตอนการลาไปศึกษานอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน 

1. ผู้ประสงค์จะไปศึกษาแจ้งขอสมัครสอบคัดเลือกและขออนุมัติเพื่อรับทุนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อพิจารณาว่าสาขาวิชาและระดับการศึกษามีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  ทั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ต้องยื่นเอกสารเพื่อประกอบการอนุมัติรับทุน ดังนี้  

1) สำเนาประกาศผลการสอบ หรือหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา

2) หลักสูตร และระยะเวลาการศึกษาตามที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กำหนด

3) รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร

2. ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งแก่ผู้ได้รับอนุมัติทุนติดต่อเพื่อดำเนินการทำสัญญากับสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแบบที่สภากาชาดไทยกำหนด

 

 

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา นอกเวลาปฏิบัติงาน โดยได้รับทุน
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564