รวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ ทุนสภากาชาดไทย

การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ โดยทุนสภากาชาดไทย

 

สภากาชาดไทยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ โดยรับทุนจากสภากาชาดไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย โดยมีแนวทางการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้

1.  หน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจำเป็นและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชาและระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนงานหรือโครงการที่จะให้ผู้ไปศึกษากลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน

2.  หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ และไม่เป็นการเสียหายต่อหน่วยงาน และไม่ขออัตรากำลังเพิ่ม

3.  สาขาวิชาและระดับการศึกษาของผู้ที่จะลาศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สภากาชาดไทยกำหนด

4.  ผู้ที่จะลาศึกษาต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตรและคุณวุฒิได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐ

 

การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ โดยทุนสภากาชาดไทย หมายถึง

การพิจารณาให้บุคลากรสภากาชาดไทยลาไปเพิ่มพูนความรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ด้วยการเรียน การฝึกอบรม หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันวิชาชีพของรัฐ ในประเทศ โดยใช้เวลาปฏิบัติงานปกติ และได้รับเงินเดือน และหรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคำแนะนำก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่​

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท)

- ปริญญาโท

- ปริญญาเอก

หลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ได้แก่

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพ สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาต่าง ๆ

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลาศึกษาต่อฯ ตามหลักเกณฑ์ฯ และแนวทางการพิจารณาจากสภากาชาดไทย

1.  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา) และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน ยกเว้นผู้ลาฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการแพทย์สาขาที่ขาดแคลนและหน่วยงานต้องการอย่างยิ่ง

2.  สำหรับผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษา จะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทย ภายหลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ลาไปศึกษาอีกได้

3.  ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา)

4.  เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา ยกเว้นความผิดอาญาที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.  เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าฝ่ายขึ้นไป รับรองว่า

-  มีความพร้อมทั้งด้านความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับแต่ละสาขาวิชาที่เสนอขอทุน เพื่อให้สามารถผ่านการทดสอบเข้ารับการศึกษาได้ ตลอดจนมีความตั้งใจที่จะศึกษาด้วยความวิริยะอุตสาหะเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดได้

-  มีผลการประเมินการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี อยู่ในระดับ “ดี” ขึ้นไป

-  มีความประพฤติดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และมีศักยภาพ สมควรจะได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญของหน่วยงาน

-  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6  E-mail: [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565)
01 มี.ค. 2565
แนวทางการพิจารณาของสภากาชาดไทย เพื่อจัดสรรทุนลาศึกษาต่อฯ ประจำปี
08 ก.พ. 2565
แบบฟอร์มสรุปข้อมูลการขออนุมัติกรอบทุนลาศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2565
08 ก.พ. 2565
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
(word) แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนลาศึกษาต่อฯ จากสภากาชาดไทย (ใหม่!)
01 มี.ค. 2565
(pdf) แบบฟอร์มขอเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนลาศึกษาต่อฯ จากสภากาชาดไทย (ใหม่!)
01 มี.ค. 2565
(word) แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนลาศึกษาต่อฯ จากสภากาชาดไทย (ใหม่!)
01 มี.ค. 2565
(pdf) แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา สำหรับผู้ได้รับทุนลาศึกษาต่อฯ จากสภากาชาดไทย (ใหม่!)
01 มี.ค. 2565
แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)
26 เม.ย. 2564