การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ภายในประเทศ โดยใช้เวลาปฏิบัติงาน และได้รับทุนจากสภากาชาดไทย

การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ภายในประเทศ โดยใช้เวลาปฏิบัติงาน และได้รับทุนจากสภากาชาดไทย

 

สภากาชาดไทยมีนโยบายพัฒนาบุคลากรด้านการลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ โดยรับทุนจากสภากาชาดไทย เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสภากาชาดไทย โดยมีแนวทางการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้

1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ตามความจำเป็นและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่จะได้ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ที่เหมาะสมแก่หน้าที่ความรับผิดชอบ และแผนงานหรือโครงการที่จะให้ผู้ไปศึกษากลับมาปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเป็นการแน่นอน

2. หน่วยงานต้นสังกัดต้องพิจารณาถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอ และไม่เป็นการเสียหายต่อหน่วยงาน และไม่ขออัตรากำลังเพิ่ม

3. สาขาวิชาและระดับการศึกษาต้องเป็นประโยชน์ต่องานที่ปฏิบัติและสอดคล้องกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สภากาชาดไทยกำหนด

4. จะต้องศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ หลักสูตรและคุณวุฒิได้รับการรับรองวิทยฐานะจากภาครัฐ

 

การลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ โดยรับทุนจากสภากาชาดไทย หมายถึง

การพิจารณาให้บุคลากรสภากาชาดไทยลาไปเพิ่มพูนความรู้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ด้วยการเรียน การฝึกอบรม หรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันวิชาชีพของรัฐ ในประเทศ โดยใช้เวลาปฏิบัติงานปกติ และได้รับเงินเดือน และหรือได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสภากาชาดไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหมายความรวมตลอดถึงการฝึกฝนภาษาและการรับคำแนะนำก่อนเข้าศึกษา และการฝึกอบรม หรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรือต่อจากการศึกษานั้นด้วย

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่​

- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี)

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท)

- ปริญญาโท

- ปริญญาเอก

หลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ได้แก่

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญการในการประกอบวิชาชีพ สาขาต่าง ๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาต่าง ๆ

 

คุณสมบัติของผู้ที่จะลาศึกษา

1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน ยกเว้นผู้ลาฝึกอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการแพทย์สาขาที่ขาดแคลนตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด

2. เป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชารับรองว่ามีความประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่

3. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา ยกเว้นความผิดอาญาที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

4. เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และผู้อำนวยการหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตให้ไปศึกษา

5. สำหรับผู้ที่เคยได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาจะต้องกลับมาปฏิบัติงานให้สภากาชาดไทย ภายหลังจากสำเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาให้ลาไปศึกษาอีกได้

6. ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6  E-mail: [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่) กันยายน 2564
09 ก.ย. 2564
F-TRC-STD-02 แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-03 แบบฟอร์มแจ้งผลการสอบคัดเลือกเพื่อลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-08 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-10 แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาการลาศึกษา/ขอขยายระยะเวลาการศึกษา ภายในประเทศ และต่างประเทศ
26 เม.ย. 2564
F-TRC-STD-12 แบบฟอร์มรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน (กรณีลาศึกษา)
26 เม.ย. 2564