เงินช่วยพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่บำนาญถึงแก่ความตาย

เงินช่วยพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่บำนาญถึงแก่ความตาย จ่ายให้แก่บุคคลที่เจ้าหน้าที่บำนาญทำหนังสือแสดงเจตนาไว้ ตามเกณฑ์ ดังนี้

                              เงินบำนาญ + เงินช่วยค่าครองชีพ (ช.ค.บ) = เงินช่วยพิเศษกรณีเจ้าหน้าที่บำนาญถึงแก่ความตาย

 

กรณีถ้าเจ้าหน้าที่บำนาญมิได้แสดงเจตนาไว้ ก็ให้จ่ายแก่บุคคลตามลำดับ ดังนี้

1) คู่สมรส

2) บุตร

3) บิดามารดา

**การขอรับเงินช่วยพิเศษให้กระทำภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่เจ้าหน้าที่บำนาญตาย