บำเหน็จตกทอด

บำเหน็จตกทอด คือเงินที่จะจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิเป็นจำนวนตามเกณฑ์ ดังนี้  

เงินบำนาญ+เงินช่วยค่าครองชีพ x30 ลบด้วย เงินบำเหน็จดำรงชีพที่ขอรับไปแล้ว =บำเหน็จตกทอด  

 

ซึ่งจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิตามเกณฑ์ ดังนี้

(๑) บุตรให้ได้รับสองส่วน ถ้าผู้ตายมีบุตรตั้งแต่สามคนขึ้นไปให้ได้รับสามส่วน
(๒) สามีหรือภริยาให้ได้รับหนึ่งส่วน
(๓) บิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาที่มีชีวิตอยู่ให้ได้รับหนึ่งส่วน
ในกรณีที่ไม่มีทายาทและบุคคลซึ่งผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้ตามวรรคสาม หรือบุคคลนั้นได้ตายไปก่อน ให้สิทธิในบำเหน็จตกทอดนั้นเป็นอันยุติลง
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

mailพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494