บำเหน็จดำรงชีพ

บำเหน็จดำรงชีพคือ เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญเพื่อช่วยเหลือการดำรงชีพ

 โดยให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ตามวิธีการ  ดังต่อไปนี้  
การคำนวณบำเหน็จดำรงชีพ = 15 เท่า x เงินบำนาญที่คำนวณได้ ณ วันที่ออก

1. ผู้รับบำนาญอายุต่ำกว่า 65 ปีให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 200,000 บาท

2. ผู้รับบำนาญอายุ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปีให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ 1 ไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยัง  ไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท

3. ผู้รับบำนาญอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 500,000 บาทแต่ถ้าใช้สิทธิตามข้อ 1 และ 2 ไปแล้ว ให้ขอรับได้ไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิของผู้นั้น  แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท