หลักสูตร “เทคนิคการสรุปความและการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”

02 ก.ค. 2567
การทำงานในแต่ละองค์กรในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น การพัฒนาบุคลากรในองค์กรจึงมีความสำคัญไม่ว่าจะเป็น การสื่อสาร การใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัดเจน การวิเคราะห์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และรายงานการประชุม ซึ่งเป็นทักษะที่จะช่วยในการติดต่อสื่อสารทำให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “เทคนิคการสรุปความและการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ” 
ประจำปีงบประมาณ 2567
 
 เปิดรับสมัครแล้ว 
สำหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
ศึกษารายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ตามภาพที่แนบ 
 
 วิทยากร 
ผศ. ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร
 
 จัดโดย 
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (TRC Academy) 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร 02 256 4055 ต่อ 73711-13