โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะด้าน ความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการทำงานเป็นทีมและการทำงานข้ามสายงาน (Cross Functional Team)

23 ธ.ค. 2565