ขอเชิญบุคลากรที่ได้รับอนุมัติกรอบทุนลาศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษาต่อฯ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

14 มิ.ย. 2565

อัปเดต 8 เรื่อง ที่จะช่วยให้ผู้ลาศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2565 สามารถเตรียมตัวและวางแผนในการลาศึกษาต่อฯ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯ

enlightened ขอเชิญบุคลากรที่ได้รับอนุมัติกรอบทุนฯ เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) 

enlightened ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

enlightened เวลา 11:00-12:00 น.

enlightened ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 

enlightened "แนวปฏิบัติสำหรับผู้ลาศึกษาต่อฯ" คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด 

enlightened ขออนุญาตสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ได้รับอนุมัติกรอบทุนลาศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น