โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามผล เรื่อง การถามอย่างผู้นำ การฟังอย่างโค้ช รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

17 ธ.ค. 2564