มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการเงินการคลัง (รอบที่ 3/2565) จำนวน 6 หลักสูตร

03 ธ.ค. 2564
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุ และการเงินการคลัง (รอบที่ 3/2565) จำนวน 6 หลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.suas.su.ac.th

 

1. หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ คลิกที่นี่

2. หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ คลิกที่นี่

3. หลักสูตร “เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ คลิกที่นี่

4. หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ คลิกที่นี่

5. หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านพัสดุ การเงินการคลัง คลิกที่นี่

6. หลักสูตร “ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยทางการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS คลิกที่นี่