ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย เข้าศึกษามาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

18 ส.ค. 2564