ขอเชิญบุคลากรสภากาชาดไทย เข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-learning ของ TDGA

24 มิ.ย. 2564

        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) เชิญให้บุคลากรสภากาชาดไทยเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning) ที่เว็บไซต์ http://tdga.dga.or.th โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คลิกเข้าเรียน ซึ่งเนื้อหาการอบรมออนไลน์ดังกล่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของสภากาชาดไทย อีกทั้งรูปแบบการเรียนรู้มีความน่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้ มีจำนวนรวม 26 บทเรียน รายละเอียดดังนี้

        1. ชื่อบทเรียน แบ่งเป็น 7 หมวด 

               1) หมวด Digital Literacy

               2) หมวด Digital Governance, Standard, and Compliance

               3) หมวด Digital Technology

               4) หมวด Digital Transformation

               5) หมวด Strategic and Project Management

               6) หมวด Digital Process and Service Design

               7) หมวด Digital Leadership

       2. ระดับของเนื้อหา แบ่งเป็น 4 ระดับ

               1) ระดับ Basic (สำหรับบุคลากรทั่วไปที่ต้องการพื้นฐานความรู้ในการปฏิบัติงาน)

               2) ระดับ Intermediate (สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้าน IT)

               3) ระดับ Advance (สำหรับกลุ่มบุคลากรด้าน IT โดยตรง)

               4) ระดับหลักสูตรเฉพาะทาง ที่กลุ่มบุคลากรด้าน IT ต้องการเรียนรู้เชิงลึก

       3. กลุ่มผู้เรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม

               1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (Executive)

               2) กลุ่มผู้อำนวยการกอง (Management) หรือที่เทียบเท่า

               3) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)

               4) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT


       ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์เพื่อยืนยันการเข้าอบรมด้วย 

       - ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้งานระบบ e-learning คลิกที่นี่

       - ดาวน์โหลด Catalog บทเรียน e-learning คลิกที่นี่

       

       สามารถสอบถามรายละเอียดการเข้าอบรมดังกล่าว ได้ที่ โทรศัพท์. 0 2612 6060 หรืออีเมล [email protected]