มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม จำนวน 7 หลักสูตร (รอบที่ 3)

29 มี.ค. 2564
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม จำนวน 7 หลักสูตร
ดูรายละเอียดได้ที่ www.thailocalsu.com ค่าลงทะเบียน คนละ 3,900 บาท

 

1. หลักสูตร "การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการฯ" รุ่นที่ 1-4 คลิก
2. หลักสูตร "การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับการปรับพื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 1-2 คลิก
3. หลักสูตร "หลักเกณฑ์วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ สตง." รุ่นที่ 1-3 คลิก
4. หลักสูตร "ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง"  รุ่นที่ 1- 4 คลิก
5. หลักสูตร "ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e - GP ของกรมบัญชีกลาง" รุ่นที่ 1 - 3 คลิก
6. หลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 6 คลิก

7. หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วของ ปปช. และมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" รุ่นที่ 1 - 4 คลิก