แบบสำรวจความพร้อมต่อการฝึกอบรมออนไลน์ (Online Learning Readiness Survey)

25 ก.พ. 2564

 

 

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6 โทรสาร 0 2252 7992