ถามอย่างผู้นำฟังอย่างโค้ช

29 ธ.ค. 2563

 

 ผู้ประสานงานโครงการ

1. นางสาววรรณวิสาข์ บำรุงจิต ผู้ชำนาญการ วิทยาจารย์ 6

2. นางสาวมาลินี ต่ำเกษม วิทยาจารย์ 3

3. นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรี วิทยาจารย์ 5

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6 โทรสาร 0 2252 7992