มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไปผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี การบริหารพัสดุ เข้าร่วมอบรม จำนวน 5 หลักสูตร

09 ธ.ค. 2563

สำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญบุคคลที่สนใจทั่วไปผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดทำงบประมาณ การเงิน การคลัง การบัญชี การบริหารพัสดุ เข้าร่วมอบรม จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร “การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 

2. หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3 

3. หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง สำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

4. หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 

5. หลักสูตร “เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 3