โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามผล เรื่อง ทักษะการเขียนและวางแผนโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564

04 ธ.ค. 2563

 

 

 

 ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานโครงการ

1. นางปรียาภรณ์ วสุนธราพร วิทยาจารย์ 5

2. นางสาวศศิธร จำนงค์รักษ์ วิทยาจารย์ 5

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6 โทรสาร 0 2252 7992