โครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการคิดเชิงบวกและการบริหารอารมณ์” ประจำปีงบประมาณ 2564

24 พ.ย. 2563

 

 

 

  ผู้ประสานงานโครงการ

1. นางสาววรรณวิสาข์ บำรุงจิต ผู้ชำนาญการ วิทยาจารย์ 6

2. นางสาวมาลินี ต่ำเกษม วิทยาจารย์ 3

3. นายเกียรติศักดิ์ ไพรศรี วิทยาจารย์ 5

ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4055-6 โทรสาร 0 2252 7992