โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงระบบ (Analytical & Systematic Thinking) การอบรมแบบ Onsite รุ่นที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2565