โครงการอบรม หลักสูตร “การปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1