โครงสร้างองค์กร

หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล มี 5 ฝ่าย ดังนี้

  • ฝ่ายยุทธศาสตร์งานทรัพยากรบุคคล  มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1. จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร
2. วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรในสายอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง การวางแผนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
3. บริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณของสำนักงาน
4. ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติการประจำปีของบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
5. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรและระหว่างบุคลากรกับองค์กร
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

  • ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1. ให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นสื่อกลางในการผลักดันนโยบายด้านงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้บังเกิดเป็นจริงและเป็นเอกภาพ
​2. ให้บริการด้านงานบุคคล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การว่าจ้าง และการโอนย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับหรือเลื่อนตำแหน่ง
    และการให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง หรือการพ้นสภาพความเป็นบุคลากร
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

  •  ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย
2. พัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวิธีคิดและทัศนคติเชิงบวกในการทำงานของบุคคลากร ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร
3. วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในเชิงสถิติและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

  • ฝ่ายปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1. จัดทำคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล
2. งานทะเบียนประวัติบุคลากร 
3. การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่าง ๆ งานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                                                                                         
4. งานบริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร งานจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร
    และงานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                       
5. งานพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้

1. งานสารบรรณ
2. งานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ 
3. งานดูแลอาคารสถานที่และบริการยานพาหนะ
4. งานเลขานุการผู้บริหาร
5.งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่น ๆ 
6.งานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย