ความเป็นมา

         

ประวัติ สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

                  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 310 วันที่ 30 กันยายน 2556 ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อสำนักงานการเจ้าหน้าที่เป็นสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและโครงสร้างอัตรากำลังใหม่ และกำหนดให้สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นศูนย์กลางของการบริหารงานบุคคลให้กับสภากาชาดไทย ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การจัดทำแผนกำลังคน การพัฒนาระบบงาน การประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร งานด้านสิทธิสวัสดิการและงานด้านระเบียบวินัย

โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในระยะแรก แบ่งออกเป็น 1 กลุ่มงาน 5 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้

                 1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรบุคคล จัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์งานบริหารงานบุคคล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทย ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบงานด้านการบริหารงานบุคคลและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                 2. ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังขององค์กร ติดตามประเมินผลโครงสร้างและใช้อัตรากำลัง ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจำแนกตำแหน่งและประเมินค่างาน ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่ง และจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารค่าตอบแทนค่าจ้างและเงินเดือน ศึกษาวิเคราะห์การใช้อัตรากำลังคน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                3. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและทะเบียนประวัติ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง โอน ย้าย จัดทำทะเบียนประวัติ ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ดำเนินการเลื่อนระดับตำแหน่ง ดำเนินการด้านบำเหน็จบำนาญ ดำเนินการพัฒนา HRMIS การจ้างงานประเภทต่างๆการจัดทำระเบียบหลักเกณฑ์ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                4. ฝ่ายพัฒนาบุคคล พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดสมรรถนะหลักและความรู้ทักษะประจำตำแหน่งการจัดทำระบบ Talent และ Succession Plan จัดทำระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาบุคลากร (HRDIS) พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                5. ฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดูแลสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน ปรับปรุงสวัสดิการ ดำเนินงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดำเนินงานด้านบุคลากรสัมพันธ์ ดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ดูแลเจ้าหน้าที่บำนาญ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ดูแลงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ รวบรวมและติดตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสำนักงานฯ ดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                7. งานนิติการ ดูแลงานสัญญาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินงานทางวินัยและอุทธรณ์ ร้องทุกข์ต่างๆ ดูแลด้านระเบียบวินัย การตรวจร่างกฎหมายต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

                  สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลใหม่ ได้มีการปรับโครงสร้างหน้าที่การแบ่งส่วนงานใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบริหารงานบุคคลที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานตอบสนองผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  โดยแบ่งโครงสร้างออกเป็น 5 ฝ่าย และ 1 งาน ดังนี้

                  1. ฝ่ายยุทธศาสตร์งานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบการจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติไปยังหน่วยงานต่างๆ การวางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง จัดทำวัฒนธรรมองค์กร บริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) จัดทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ วางแผนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน บริหารจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณของสำนักงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลแผนการปฏิบัติการประจำปีตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล การสร้างความผูกพันของบุคลากรที่ดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                 2. ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบเป็นสื่อกลางในการให้คำปรึกษาและผลักดันนโยบายด้านงานทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้บริการด้านงานบุคคลครบวงจร ตั้งแต่การสรรหาและการคัดเลือก การบรรจุ ว่าจ้าง โอนย้าย งานเลขานุการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนระดับ ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการพ้นสภาพของบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงานประจำปี และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
                 3. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองกับสมรรถนะหลักของบุคลากรสภากาชาดไทย จัดโครงการฝึกอบรม สร้างกระบวนการคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและองค์กร พัฒนารูปแบบและกระบวนการจัดอบรมให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในเชิงสถิติและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากร หน่วยงาน องค์กร และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                4. ฝ่ายปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบการดำเนินการจัดทำคำสั่งประเภทต่างๆ การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร ดำเนินการด้านเงินเดือนและค่าจ้าง งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ การบริการด้านสวัสดิการ การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตรวจสุขภาพประจำปี งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ดูแลอาคารสถานที่และบริการยานพาหนะ งานเลขานุการผู้บริหาร งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่นๆ งานด้านความปลอดภัยชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม (Safety Health Environment :SHE) และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                6. งานนิติกร รับผิดชอบงานสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ดำเนินงานทางวินัยและอุทธรณ์ ข้อกรณีต่างๆ การจัดทำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล รวมทั้งกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบบริหารงานบุคคล และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

                ปัจจุบัน งานนิติกรได้ย้ายไปสังกัดสำนักกฎหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563  จึงได้มีมติอนุมัติโครงสร้างการแบ่งส่วนงานของสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น 5 ฝ่าย ดังนี้

                1. ฝ่ายยุทธศาสตร์งานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบจัดทำยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร วางแผนและวิเคราะห์อัตรากำลัง เพื่อพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากร ในสายอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง การวางแผนและจัดทำโครงสร้างเงินเดือน บริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงบประมาณของสำนักงาน ควบคุม กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติการประจำปีของบุคลากร ตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กรและ ระหว่างบุคลากรกับองค์กร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
                2. ฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รับผิดชอบการให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นสื่อกลางในการผลักดันนโยบายด้านงานทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรให้บังเกิดเป็นจริงและเป็นเอกภาพ ให้บริการด้านงานบุคคล การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การว่าจ้าง และการโอนย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การพิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนระดับหรือ เลื่อนตำแหน่ง และการให้บุคลากรพ้นจากตำแหน่ง หรือการพ้นสภาพความเป็นบุคลากร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                3. ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา รับผิดชอบงานออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสภากาชาดไทย พัฒนารูปแบบและกระบวนการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างวิธีคิดและทัศนคติเชิงบวกใน การทำงานของบุคคลากร ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในเชิงสถิติและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                                                                                    
               4. ฝ่ายปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบงานจัดทำคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล งานทะเบียนประวัติบุคลากร การจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนต่าง ๆ งานเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา งานบริการด้านสวัสดิการแก่บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเบิกค่ารักษาพยาบาล การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร งานจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น งานพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
               5. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานสารบรรณ งานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และบริการยานพาหนะ              งานเลขานุการผู้บริหาร งานรับรองและต้อนรับ ประสานงานและอำนวยการอื่นๆ งานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

                        สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์ของบุคลากรสภากาชาดไทย และพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นสืบไป


ประวัติ ผู้บริหารสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2534 - 23 กันยายน 2534
 2. นางพรรณี ตัณฑดิลก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2534 - 30 กันยายน 2544
 3. นายไพจิตร ทิมทอง ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 - 7 ธันวาคม 2544
 4. นายไพจิตร ทิมทอง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
 5. ศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 3 ตุลาคม 2547
 6. นายจำนง แสงมหาชัย ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2547 - 8 ธันวาคม 2552
 7. นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2552 - 29 กันยายน 2556
 8. นางกนิฐา ธนสารศิลป์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2558
 9. นางสุดา ศานติวรกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 31 พฤษภาคม 2560
 10. นายจำนง แสงมหาชัย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 - 2 กันยายน 2561
 11. นางขนิษฐา หงสประภาส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2561 – ปัจจุบัน

 

************************************************************************************************************