สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์ (Vision)

สภากาชาดไทยมีบุคลากรที่มีคุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์ คุณค่า และจิตอาสา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

พันธกิจ (Mission)

สรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลในองค์การอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้สภากาชาดไทยบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สมรรถนะหลักของบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Core Competency)

S M A R T

Service with Heart : การบริการที่ดี

Moral & Ethics : คุณธรรมและจริยธรรม

Active Learning : การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

Result Oriented : การมุ่งผลสัมฤทธิ์

Team Success : การทำงานเป็นทีม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ค่านิยมหลักของบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Core Values)

P - R - A - I - S - = PRAISE ชมเชย

P - Professional ความเป็นมืออาชีพ

R - Reliability ความน่าเชื่อถือ

A - Accuracy ความแม่นยำ

- Integrity ความซื่อสัตย์

- Speed ความรวดเร็ว

- Equity ความยุติธรรม ความเที่ยงธรรม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….