สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานสนับสนุนกลาง ด้านการบริหารงานบุคคลของสภากาชาดไทย มุ่งเน้นการรวมการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานและการกำกับดูแลที่เหมาะสม ส่งเสริมรูปแบบการดำเนินงานของบุคลากรจากการทำงานเชิงปฏิบัติการสู่การทำงานที่ใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์ที่มากยิ่งขึ้น และผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงาน รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากร การสร้างทักษะใหม่และการพัฒนายกระดับทักษะเดิมให้กับบุคลากร

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

พันธกิจ (Mission)

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานบุคคลในทุกกลุ่มภารกิจของสภากาชาดไทย ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน ควบคุมกำกับดูแล และให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย

          1. งานกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและมาตรฐาน HR การพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบงาน และกระบวนการต่าง ๆ รวมถึง Change Management

          2. งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทำหน้าที่วางแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร จัดอบรมทั้งแบบ Online และ Onsite รวมทั้งการบริหารระบบสืบทอดตำแหน่ง

          3. งานเทคโนโลยีเพื่อการบริหารบุคลากร ทำหน้าที่จัดทำคลังข้อมูลและดูแลระบบให้บริการบุคลากร และการบริหารค่าตอบแทน

          4. งานบริการระบบทรัพยากรบุคลากร ทำหน้าที่สรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง บริหารสวัสดิการ และ Employee Experience

          5. งานบริหารทรัพยากรบุคคลตามกลุ่มภารกิจ ทำหน้าที่บริหารผลการปฏิบัติงาน งานเลื่อนระดับ/ปรับตำแหน่งตามเกณฑ์ เป็นตัวกลางในการประสานงาน และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สมรรถนะหลักของบุคลากรสภากาชาดไทย (TRC Core Competency)

S - M - A - R - T  = SMART

S = Service with Heart : การบริการที่ดี

M = Moral & Ethics : คุณธรรมและจริยธรรม

A = Active Learning : การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

R = Result Oriented : การมุ่งผลสัมฤทธิ์

T = Team Success : การทำงานเป็นทีม

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ค่านิยมหลักของบุคลากรสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Core Value)

P - R - A - I - S - = PRAISE = ชมเชย

P = Professional : ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

R = Reliability : ความน่าเชื่อถือและสามารถพึ่งพาได้

A = Accuracy : ความแม่นยำ ถูกต้อง

= Integrity : ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม

= Speed : ทำงานด้วยความว่องไว รวดเร็ว

= Equity : ความเท่าเทียม เสมอภาค

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….