บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่

บัตรประจำตัวบุคลากร

                 สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการออกบัตรประจำตัวบุคลากรทุกประเภทของสภากาชาดไทย ตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วยบัตรประจำตัว พ.ศ. 2563  ซึ่งบัตรประจำตัวนี้ ให้ใช้เป็นบัตรสุขภาพกรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของสภากาชาดไทย ทั้งนี้ บุคลากรสภากาชาดไทยทุกคนต้องมีบัตรประจำตัว และต้องคล้องบัตรประจำตัว หรือติดบัตรประจำตัวไว้ เพื่อใช้แสดงตนตลอดเวลาการปฏิบัติงาน 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดที่ : ฝ่ายปฏิบัติการงานทรัพยากรบุคคล

โทร. 02564057, 02564058

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัว
18 ธ.ค. 2563
ระเบียบบัตรประจำตัว พ.ศ.2563
18 ธ.ค. 2563