แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565)

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565) มีนาคม 2565

 

      สำหรับผู้ลาศึกษาต่อฯ ทุกคน ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา หรืออยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขยายระยะเวลาการศึกษา ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565) นี้ ซึ่งได้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ลาศึกษาต่อฯ ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่

       yesการจัดทำสัญญา  

       yesการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาฯ (Update!)

       yesการรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษาฯ (Update!)

       yesการแจ้งสำเร็จการศึกษา กรณีขยายระยะเวลาการศึกษา

        นอกนั้นคงเดิม  

 

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2256 4055-6 (นิภาพร) หรือ อีเมล [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(รวม)แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565)
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 1. ข้อมูลทั่วไป
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 2. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาลาไปศึกษาฯ
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 3. การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา (Update!)
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 4. การรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา (Update!)
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 5. การขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือการขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีที่ครบระยะเวลาการลาศึกษาตามสัญญาหลักแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 6. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 7. การแจ้งสำเร็จการศึกษา กรณีรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษา
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 8. การปฏิบัติตนระหว่างการลาศึกษาต่อฯ ตามสัญญา
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 9. การตรวจสอบระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาหรือตรวจสอบคำนวณเงินเพื่อชดใช้ทุนกรณีผิดสัญญา
01 มี.ค. 2565
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 10. ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการลาศึกษาต่อฯ
01 มี.ค. 2565