แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่) กันยายน 64

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่) กันยายน 2564

 

      สำหรับผู้ลาศึกษาต่อฯ ทุกคน ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาหรืออยู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือขยายระยะเวลาการศึกษา ต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติฯ (ฉบับปรับปรุงใหม่) นี้ ซึ่งได้ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ลาศึกษาต่อฯ ให้เป็นปัจจุบัน ได้แก่ การจัดทำสัญญา / การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา / การรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา / การขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือการขอขยายระยะเวลาการศึกษา / การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานการแจ้งสำเร็จการศึกษา กรณีขยายระยะเวลาการศึกษา  

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2256 4055-6 (นิภาพร/วรรณวิสาข์) หรือ อีเมล [email protected]

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

(รวม)แนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนสภากาชาดไทยลาศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาและการฝึกอบรมวุฒิบัตรด้านการแพทย์ ในเวลาปกติ ภายในประเทศ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 1. ข้อมูลทั่วไป
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 2. ขั้นตอนการจัดทำสัญญาลาไปศึกษาฯ
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 3. การเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 4. การรายงานผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 5. การขอขยายระยะเวลาการลาศึกษาหรือการขอขยายระยะเวลาการศึกษา กรณีที่ครบกำหนดการลาศึกษาตามสัญญาแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 6. การรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 7. การแจ้งสำเร็จการศึกษา กรณีได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษา
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 8. การปฏิบัติตนระหว่างการลาศึกษาต่อฯ ตามสัญญา
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 9. การตรวจสอบระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญา
01 ต.ค. 2564
(แนวปฏิบัติฯ ย่อย) 10. ข้อมูลสำหรับติดต่อเกี่ยวกับเรื่องการลาศึกษาต่อฯ
01 ต.ค. 2564