บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่) เริ่มใช้วันที่ 1 เม.ย. 64

          ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้รับแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากรลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่) จากสำนักกฎหมาย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 เพื่อใช้สำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ/ต่างประเทศ ต่อเนื่องจากระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตในสัญญาลาศึกษาฯ ฉบับล่าสุด โดยให้ใช้แทนแบบฟอร์มบันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญา จากเดิม 2 ฉบับ เหลือเพียง 1 ฉบับ

 

         สำหรับแบบฟอร์มฯ ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

         หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและรายละเอียดในการจัดทำสัญญา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นิติกร สำนักกฎหมาย โทร. 0 2256 4086

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่) เริ่มใช้วันที่ 1 เม.ย. 64 (Word)
01 เม.ย. 2564
บันทึกเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้บุคลากร ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย (ฉบับปรับปรุงใหม่) เริ่มใช้วันที่ 1 เม.ย. 64 (PDF)
01 เม.ย. 2564