โครงการอบรมหัวข้อ “ผู้บริหารกับการทำงานในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI with Digital Leadership)”

03 ก.ค. 2567

yesTRC ACADEMY กำหนดจัดการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลางของสภากาชาดไทย 
 

ในปัจจุบัน มีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า “ปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence : AI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานอย่างแพร่หลาย
ในฐานะผู้บริหารขององค์กร จึงจำเป็นต้องรู้จัก เข้าใจ เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของ AIและตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ระหว่าง AI กับการเป็นผู้บริหาร (Understanding AI and Its Impact on Leadership)
หลักสูตรนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางของสภากาชาดไทย
ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการหน่วยงานต่าง ๆ
 
โครงการอบรมหัวข้อ “ผู้บริหารกับการทำงานในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI with Digital Leadership)
⏰กำหนดจัดในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ 1-2 ชั้น 9 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 
โดย วิทยากร  ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
จัดโดย 
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (TRC Academy)
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
โทร 02 256 4055 ต่อ 73711-13