ขอเชิญชวนให้บุคลากรสภากาชาดไทยทุกคน ทุกระดับ เข้าอบรมหลักสูตร E-Learning หัวข้อ “จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย”

02 พ.ค. 2567
???????????? ขอเชิญชวนให้บุคลากรสภากาชาดไทยทุกคน ทุกระดับ เข้าอบรมหลักสูตร E-Learning หัวข้อ “จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย” โดยสามารถเข้าเรียนได้ผ่านระบบ V TRC เมนูหลักสูตร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ????????????
 
????"จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย"????
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทย ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในองค์กร โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติตาม อันจะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของสภากาชาดไทยให้คงอยู่ตลอดไป
 
????‍⚕️????‍????????‍???? ???? ????‍✈️
ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรสภากาชาดไทยทุกคน ทุกระดับ สามารถเข้าถึงการรับทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับ “จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย” ได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคลจึงร่วมกับสำนักงานตรวจสอบดำเนินการผลิตหลักสูตร E-Learning หัวข้อ “จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย” ผ่านระบบ V TRC Learning เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรเข้าถึงการเรียนรู้ “จรรยาบรรณ สภากาชาดไทย” ได้ด้วยตนเองผ่าน Application V TRC ทำให้บุคลากรมีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและตรงต่อความจำเป็นขององค์กรและตนเอง เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรในองค์กรโดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องปฏิบัติตาม
????‍⚕️????‍????????‍???? ???? ????‍✈️
 
☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ☎️
????ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ (TRC Academy) ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย โทร 02-2564055 ต่อ 73701 หรือ [email protected] หรือ
????สำนักงานตรวจสอบ สภากาชาดไทย 1873 ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 3ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-256-4690 แฟกซ์. 02-251-1508