ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสินเชื่อเคหะแก่ขัาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ