สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร "ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก" รุ่นที่ 11

07 ม.ค. 2565
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาหลักสูตร
"ไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก" รุ่นที่ 11

yes รับสมัครถึงวันที่ 8 มีนาคม 2565

yes เนื้อหาหลักสูตร แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

     กลุ่มวิชาที่ 1 ประเทศไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก (จำนวน 27 ชั่วโมง)

     กลุ่มวิชาที่ 2 ภาคเศรษฐกิจไทยในอาเซียน (จำนวน 36 ชั่วโมง)

     กลุ่มวิชาที่ 3 ประเทศไทยและโลกยุคดิจิทัล (จำนวน 27 ชั่วโมง)

     กลุ่มวิชาที่ 4 ประเด็นร่วมสมัยและการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม

yes ค่าใช้จ่ายระหว่างการศึกษา (ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเอกสารบรรยายตลอดหลักสูตรรวมทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหารและสถานที่พักในการศึกษาดูงานในประเทศ) จำนวน 63,000 บาท หากกรณีร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายจำนวนประมาณการ 39,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://register.kpi.ac.th/course/index