มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ด้านพัสดุ การเงินการคลัง บริหารทั่วไปและธุรการ (รอบที่ 2/2565) จำนวน 6 หลักสูตร

29 ต.ค. 2564
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านพัสดุ ด้านการเงินการคลัง ด้านบริหารทั่วไปและธุรการ (รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565) จำนวน 6 หลักสูตร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.suas.su.ac.th

 

1. หลักสูตร “ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่

2. หลักสูตร “เทคนิคการจัดชื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 คลิกที่นี่

3. หลักสูตร “วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 คลิกที่นี่

4. หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่                          

5. หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 คลิกที่นี่

6. หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 คลิกที่นี่