มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย เชิญผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564

15 ต.ค. 2564
มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศไทย (มสท.) เชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการ THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 22nd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand ปี 2564

 

enlightenedวัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟังผลการดำเนินการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices) ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่ได้นำระบบบริหาร TQM (Total Quality Management) มาประยุกต์ใช้แล้วประสบผลสำเร็จ

enlightenedกำหนดจัดการประชุม : ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

enlightenedค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม : 1,200 บาทต่อคน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

enlightenedรูปแบบการประชุม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

     ส่วนที่ 1  การบรรยายพิเศษจากผู้บริหารองค์กรคุณภาพชั้นนำของไทย จำนวน 4 หัวข้อ ได้แก่

                   1.  หัวข้อ “CPRAM New Normal” โดย คุณเจริญ แก้วสุกใส บริษัท ซีพีแรม จำกัด

                   2.  หัวข้อ “Quality Excellence Throughout Supply Chain” โดย คุณสุปราณี ชนะชัย บริษัท ซีพีแรม จำกัด

                   3.  หัวข้อ “กลยุทธ์เปลี่ยนวิกฤต COVID-19 เป็นการเพิ่มกำไรของบริษัท” โดย คุณสุพจน์ สุวรรณพิมลกุล บริษัท เอส เค โพลิเมอร์ จำกัด

                   4.  หัวข้อ “พลิกวิกฤตเป็นโอกาสด้วย TQM” โดย คุณพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กลุ่มบริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส

    ส่วนที่ 2  การนำเสนอผลงาน/บทความของการดำเนินการที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน รวมกว่า 90 บทความ แบ่งเป็น 7 สาขา ได้แก่ 1) การนำองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย (การบริหารเข็มมุ่ง) 3) การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่าง ๆ เข้ากับการบริหารจัดการ 

enlightenedสมัครและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ link